'નાટક'નો નવો અંક 
( સળંગ અંક ૯૬, જુલાઈ સપ્ટે.૨૦૨૧)

 સળંગ અંક 96 , 2021
 

ગુજરાતના મૂર્ધન્ય રંગકર્મી સ્વ. ભરત દવેને સમર્પિત બીજો અંક.

સાથેજ,'મરાઠી નાટકોમાં સંગીત ' અંગે ની નવી લેખમાળા - રવિકાન્ત જોશીની કલમે,  'આધુનિક ભારતીય નાટ્યમાં સાંપ્રત સંગીતની ભૂમિકા' - રસપ્રદ  આકલન અને અભ્યાસ અંજના પુરી દ્વારા  તેમજ અન્ય વિભાગો અને લેખો સાથે શ્રીકાંત શાહ નું નાટક ,'સરનામા વગરનું મોત' તો ખરું જ.

 

વાંચતા રહો - ગુજરાતી નાટકોનું  ગુજરાતી ભાષામાં એકમાત્ર મેગેઝીન ' નાટક બુડ્રેટી'.

Download issue 96