top of page

Pol etle Molu Dahi

Street Play: 2017

Director: Janak Rawal, Naishadh Purani

In Association with AMC

Hun ja Caesar ne Hun ja Brutus Chhun (Julius Caesar)

An adaptation of William Shakespeare's Julius Caesar in Gujarati.

First Performed: 4th April, 2004, Bharat Rang Mahotsav, New Delhi

Playwright: Hasmukh Baradi

Director: Janak Rawal

Art Director : Manvita Baradi

Music : Malove Divatia

Mask and Sculpture : Mahipat Kavi

Lights : Shardul Majmudar

Make up : Naimesh Tapodhan

Production Management : Yogesh Trikamani

Back Stage : Vasant Yadav,

Narendra Panchal, Viral Soni

Cast: Naishadh Purani, Rohit Panchal, Shinjini Rawal, Alpana Kapoor, Devendra Trivedi, Kamal Trivedi, Sunny Pancholi, Manoj Ajakiya, Parth Prajapati, Jayant Shah, Vivek Surani, Anvit Mehta, Mihir Upadhyay, Rishabh Panchal, Jaydeep Nakrani, Chirag Pujara, Hiren Bhavsar, NIlesh Vaghesiya, Maulik Vaidya, Yogendra Dhavan, Chirag Acharya, Vikita Parikh 

Kanku Rami Kanku Jami

A tragic verse play, in Gujarati.

First Performed: 2002, Bharat Rang Mahotsav, New Delhi

Playwright: Hasmukh Baradi

Director: Janak Rawal

Music : Malove Divatia

Lights : Shardul Majmudar

Make up : Naimesh Tapodhan

Production Management : Lalip Pujara

Back Stage : Vasant Yadav, Narendra Panchal, Viral Soni

Cast: Manvita Baradi, Naishadh Purani, Rohit Panchal, Alpana Kapoor, Sunny Pancholi, Shinjini Rawal, Viral Soni, Majoj Ajakiya, Parth Prajapati, Mahendra Panchal, Devendra Trivedi

Nanami

An experimental production, exploring suicide and depression through physical theatre.

First Performed: 2017, TMC Theatre Festival

Playwright: Naishadh Purani

Director: Naishadh Purani

Music : Harsh Bhatt

Lights : Ruchi Naik, Saurabh Amode

Cast: Hardik Shastri, Ankit Patel, Harsh Dharaiya, Rahul Purohit, Mohit Sharma ,Divyesh, Shiv Sharma, Pavanraj, Bhati, Devansh Joshi, Suraj Dantani

bottom of page